Verklaring van het partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN

De NCPN neemt niet deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen van november 2006

Verkiezingsconferentie

Op zaterdag 26 augustus jl. belegde de partij een verkiezingsconferentie. Gedelegeerden uit alle afdelingen bespraken de noodzaak van deelname aan de verkiezingen. Het principe om aan de verkiezingen deel te nemen, mits de voorwaarden aanwezig zijn, werd wederom onderschreven. Gezien de problemen die de vervroegde verkiezingen met zich meebrachten werd ook uitgebreid aandacht geschonken aan de knelpunten voor deelname en de aanpak om deze op te lossen. De verkiezingsconferentie gaf een mandaat aan het bestuur om, na zorgvuldig onderzoek van de voorwaarden, een definitief besluit te nemen. De twee voornaamste knelpunten waren:

  1. het behalen van voldoende ondersteuningsverklaringen in alle 19 kiesdistricten en
  2. het verwerven van voldoende financiële middelen om de borgsom voor de deelname (op tijd) te kunnen betalen en voor de financiering van de verkiezingscampagne.

De partij is onmiddellijk na de verkiezingsconferentie gestart met een financiële campagne en heeft de afdelingen opgedragen leden en sympathisanten te vragen naar bereidheid ondersteuningsverklaringen af te leggen. De uiterlijke datum voor het overmaken van de borgsom was op zondag 24 september. Het partijbestuur nam daarom tijdens een extra zitting op 23 september een definitief besluit.

Verloop voorbereidingen

De organisatorische voorbereidingen waren in een vergevorderd stadium. De kans op succes in alle 19 kiesdistricten was reëel aanwezig. Alhoewel in een aantal kiesdistricten nog zeer veel werk zou moeten worden verricht, zag het bestuur hierin geen reden om de deelname af te blazen. Er blijkt een groot aantal nieuwe leden en sympathisanten bereid om de schouders te zetten onder een campagne van de NCPN. Het inzicht in de noodzaak van de aanwezigheid van communisten in de Tweede Kamer groeit.

Het partijbestuur heeft de financiële campagne aangestuurd door alle lezers van Manifest aan te schrijven en te vragen om een donatie. Het verkiezingsfonds is ook in de afgelopen weken met duizenden euro's behoorlijk gevuld. Het streven was om vóór 23 september over de verplichte borgsom in het fonds te beschikken en zicht te hebben op een minimaal even groot bedrag, teneinde de campagne te kunnen bekostigen. Op de dag van de extra bestuurszitting was het verkiezingsfonds niet voldoende gevuld, ondanks de vele donaties en toezeggingen. Bovendien bleek de kans dat in een later stadium wel voldoende financiële middelen voorhanden zouden zijn niet reëel.

Besluit partijbestuur op 23 september

Tijdens de extra zitting van het partijbestuur op zaterdag 23-9 is een balans opgemaakt van het verloop van de voorbereidingen. Het bestuur acht de financiële risico's voor andere partijactiviteiten te groot wanneer de partij een verkiezingscampagne gaat voeren zonder zicht te hebben op voldoende financiële dekking. Immers, de verkiezingsconferentie heeft als criterium vastgesteld dat alle doorlopende betalingen verzekerd moesten blijven, met name de vaste lasten van het partijkantoor en het uitgeven van onze krant Manifest. De stand van zaken van de financiële campagne bood onvoldoende garanties voor deze ondergrens.

Campagne

De activering van de afdelingen van de partij zal worden voortgezet en geïntensiveerd. In de verkiezingsperiode wordt immers meer aandacht gegeven door de media aan de verschillende politieke opvattingen en standpunten. Onze partij zal deze periode dan ook gebruiken om zich te profileren en haar standpunten kenbaar te maken. Hiermee zal met name de verdere organisatorische opbouw worden gediend. Middels een pamflet en een programma zal de NCPN een zo breed mogelijk publiek benaderen: loonafhankelijken en uitkeringsgerechtigden, met als speerpunt de werkende mensen in de bedrijven. Ook zal de verkoop van de partijkrant Manifest worden gepromoot.

Wortelen buitenparlementaire strijd

Zoals duidelijk naar voren is gekomen tijdens de verkiezingsconferentie is de NCPN goed op weg om als communistische partij te wortelen in de buitenparlementaire strijd. Steeds meer speelt de NCPN een belangrijke rol in bewegingen en organisaties voor zowel loonstrijd als sociale strijd. Onze partij telt steeds meer contacten binnen de vakorganisaties en onze kameraden bekleden in toenemende mate kaderfuncties in de vakbonden. Ook in organisaties met een karakter van sociale strijd, vredesstrijd en internationale solidariteit spelen communisten vaak een initiërende rol en worden wij verzocht om bestuurlijke functies te vervullen. Dit is inherent aan het feit dat voor de bevolking steeds duidelijker wordt dat de standpunten van de communistische partij daadwerkelijk verschillen van die van alle andere partijen. Wij stellen als enige partij dat een alternatief nodig is voor het kapitalistische systeem: het socialisme. Wij nemen geen genoegen met louter marginale verbeteringen van het huidige systeem, zoals andere linkse partijen wel doen. Wij weten dat verworvenheden elk moment, zoals nu ook gebeurt, weer kunnen worden teruggedraaid.

Dit proces van "wortelen in de buitenparlementaire strijd" sluit aan bij de nieuwe impuls die de partij momenteel (re)activeert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van november aanstaande. De nieuwe contacten zullen wij benutten om onze partijbetrokkenheid in de buitenparlementaire strijd te bestendigen en te intensiveren.

Toekomst deelname verkiezingen

In 2006 heeft de NCPN deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in acht gemeenten. De resultaten waren overwegend positief. Waar de bevolking regelmatig heeft kennisgenomen van onze standpunten en onze vastberaden acties heeft kunnen waarnemen, is deze inzet beloond met het vertrouwen van de bevolking in de vorm van gemeenteraadszetels en voert de NCPN ook parlementaire strijd.

Tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen heeft onze partij deelgenomen in drie provincies. Al is er geen zetel behaald, toch geven de resultaten aan dat de NCPN een goede kans maakt om in één of meer provincies een zetel te behalen. Dit boezemt vertrouwen in om deze deelname uit te breiden naar andere provincies.

Tijdens de extra zitting van het partijbestuur van afgelopen 23 september is besloten het verkiezingsfonds permanent te maken en verder aan te vullen om de afdelingen in minstens vijf provincies financieel te kunnen steunen bij deelname aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2007. Dit fonds wordt ook gebruikt om aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen te kunnen deelnemen.

Partijopbouw

Het moge duidelijk zijn dat de NCPN hard en succesvol werkt aan de verdere opbouw van de partij. Wij beseffen dat sommige strategische keuzes een heldere uitleg nodig hebben, zoals ons besluit om niet deel te nemen aan de verkiezingen, dat doen wij bij deze. Zowel parlementair als buitenparlementair is de NCPN steeds meer in staat een rol te spelen in de strijd tegen het onrecht van het kapitalisme en vormt de stuwende kracht in het verzet tegen de neoliberale politiek van de pseudo-democraten. De NCPN bouwt aan de communistische beweging in Nederland opdat de partij een herkenbare, initiërende en inspirerende rol kan spelen in het noodzakelijke verzet tegen de voortdurende afbraak van 'sociaal' Nederland, met als uiteindelijk doel het vervangen van het kapitalisme door het socialisme. Veel aandacht zal worden geschonken aan het ontwikkelen van analyses en opklaring. Immers, een strijdbare beweging is slechts mogelijk indien deze beweging is gewapend met de juiste theorie. De pogingen om de Nederlandse bevolking te hersenspoelen middels leugens en halve waarheden in kranten en op tv moeten worden gestopt. Daarvoor is een sterke communistische partij nodig die optreedt in buurten en bedrijven, een rol speelt in het activeren van de vakbeweging en ook kan optreden in gemeenten, provincies en parlement. Werk mee aan de voorwaarden voor deelname van de NCPN aan de provinciale verkiezingen in maart 2007 en aan de eerstvolgende landelijke verkiezingen. Dat die pas over vier jaar zullen plaatsvinden is lang niet zeker.

Uit de discussies in de partij springt de noodzaak naar voren om permanenter met de voorbereiding van verkiezingen bezig te zijn. De kans dat de partij in zo'n geval in moeilijkheden komt bij vervroegde verkiezingen, zoals nu het geval was, is dan niet aanwezig. Daarom: de voorbereidingen voor de deelname aan eerstvolgende verkiezingen beginnen vandaag.

Amsterdam, 24 september 2006

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019