English version

Verklaring Partijbestuur NCPN over Milosevic' dood

Het partijbestuur van de NCPN is diep geschokt door de tragische dood van de ex-president van de Joegoslavische Federatie, Slobodan Milosevic.

Er is hier op zijn minst sprake van dood door schuld van het International Criminal Tribunal (ICTY) in Den Haag, gezien het feit dat verzoeken, vanaf 15 november 2005 gedaan, om te worden behandeld in een hartkliniek in Moskou werden afgewezen, ondanks de kritieke lichamelijke toestand, die door een team van artsen was vastgesteld. De weigering om Milosevic naar Moskou te laten vertrekken betekende in feite de ondertekening van zijn doodsvonnis. Ook de medische verantwoordelijkheid van de gevangenisartsen staat ter discussie. Ook moord met voorbedachte rade valt niet uit te sluiten, gezien het verloop van het proces en recente uitspraken van de advocaten van Milosevic en andere intimi.

Het ICTY had onvoldoende bewijs voor de aanklachten en raakte steeds meer in een patstelling. Voortgang van het proces zou leiden tot de vaststelling dat Slobodan Milosevic niet kon worden veroordeeld en dus onschuldig is. Gevaarlijker nog voor dit NAVO-Tribunaal was dat de door Milosevic opgeroepen getuigen steeds meer de ware toedracht onthulden van het drama op de Balkan: de politieke intriges van afzonderlijke westerse landen, zoals Duitsland en de VS en hun imperialistische economische en geopolitieke belangen.

De ware schuldigen zijn de westerse landen die doelbewust uit waren op het uiteenvallen van de politiek en economisch onafhankelijke federale staat Joegoslavië. Het tribunaal vertegenwoordigt de institutionalisering van de voortdurende schending van het internationaal recht door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De beide landen die nu in het geheim bezig zijn een nieuw type atoomwapen te produceren.

De NCPN betreurt de laksheid en zogenaamde neutraliteit van de Nederlandse regering, die ook op dit punt optrad als slaafse volgeling van de dictaten uit de VS. In deze zaak hebben de Nederlandse media laten zien wat ze zijn: klakkeloze napraters van internationale persagentschappen die opereren als tekstschrijvers van heersende westerse machten. Dat kwam vooral tot uitdrukking vanaf het moment dat Slobodan Milosevic aan zijn getuigenverhoren begon.

Voordien was het proces voortdurend in het nieuws, daarna viel er plotseling een georchestreerde doodse stilte.

De mediaaandacht voor de dood van Milosevic onderstreept deze conclusie:

Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en "overwinnaars" van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter "goedkeuring" is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.

Slobodan Milosevic zal - nadat de waarheid aan het licht is gekomen en de deken van leugens zal zijn weggetrokken - de geschiedenis ingaan als een dappere strijder voor de politieke en economische onafhankelijkheid van Joegoslavië.

Het partijbestuur van de NCPN, bijeen op 11 maart 2006, nam twee minuten stilte in acht en zal naar vermogen al diegenen steunen die de volle waarheid over de dood van Milosevic en de vernietiging van Joegoslavië boven tafel willen brengen.

Wij wensen familie, vrienden, de SPS, de Joegoslavische bevolking en alle onafhankelijke geesten die bezig waren en zijn met de strijd tegen knechting, oppervlakkigheid en westerse arrogantie sterkte in dit moeilijke uur.

De schuldigen moeten worden gestraft. De strijd van Slobodan Milosevic zal op talloze plaatsen in de wereld worden voortgezet.

Partijbestuur NCPN, 11 maart 2006

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019