Communisten behaalden successen tijdens afgelopen verkiezingen voor gemeenten

Communisten behaalden successen tijdens afgelopen verkiezingen voor gemeenteraden

Veel was er lokaal, nationaal en internationaal niet over te lezen. Maar de NCPN wist zijn posities in de raden van Heiloo te behouden en in de Fryske Marren zelfs uit te breiden. Deze successen vonden plaats terwijl de politieke versnippering in Nederland razendsnel verdergaat. Er namen nu 2965 partijen, inclusief de traditionele, deel aan de verkiezingen in 380 gemeenten. Gemiddeld dus bijna acht per gemeente, maar in veel gevallen veel meer.

Er zijn bovendien 662 eenmansfracties. Ruim 1 op de 5 van alle politieke partijen is een eenmansfractie. De tendens is dat steeds kleinere partijen steeds meer deelbelangen trachten te behartigen. Het politieke gekerm over het vormen van stabiele coalities is dan ook groot.

Enerzijds is deze ontwikkeling positief en gericht tegen de elitaire belangen van de heersende partijen, anderzijds speelt eng eigenbelang een rol. Het aantal identiteitspartijen neemt aanzienlijk toe. De politieke, maatschappelijke en op religie gebaseerde verschillen in het land komen steeds meer tot uiting in het kiesgedrag. Voor de heersende klasse heeft dat voor en nadelen. De voordelen wegen echter kennelijk nog steeds op tegen de nadelen.

Alhoewel er regelmatig wordt gesproken over het invoeren van een kiesdrempel, wordt tegelijk ook de loftrompet gestoken over het zogenaamd hoge democratische gehalte van het proces. Immers: het maakt een verdeel- en heersstrategie gemakkelijker. Bovendien neemt de groei van de (extreem)-rechtse partijen toe. Zij slagen erin de groeiende teleurstelling en onvrede onder de bevolking voor een deel te kapen.

Dit proces van desintegratie en versnippering kon door de heersende klasse in het land slechts tijdelijk en ten dele worden tegengehouden door een massieve mediacampagne, waarin alle bekende tv-persoonlijkheden dagelijks vele malen konden worden 'bewonderd'. Zij beheersten de campagne. Alhoewel er dus sprake was van lokale verkiezingen stonden die echter bijna volledig in het teken van de landelijke politiek. Desondanks braken steeds meer lokale partijen door waarmee de desintegratie nog zichtbaarder werd.

Als we onze blik richten op de resultaten van de bekende landelijke partijen zien we dat op links GroenLinks de grote winnaar is geworden met een modern progressief en gematigd links programma en een dynamische leider. De sociaaldemocratische PvdA verloor nog meer (op enkele uitzonderingen na), de SP (nieuwe sociaaldemocraten) bleven stemmen verliezen, ondanks het naar voren schuiven van een nieuwe leider. Op rechts wisten de liberale VVD en de christelijke partijen zich te handhaven. De sociaalliberale D66 die deel is gaan nemen aan de regeringscoalitie kreeg forse klappen. Dit werd mede veroorzaakt doordat zij haar traditionele pleidooien voor meer referenda plotseling over boord heeft gegooid nu zij regeringsverantwoordelijkheid heeft. In extreemrechtse kringen vonden her en der onderlinge verschuivingen plaats. Wilders nam deze keer in 30 verschillende gemeenten deel, maar verloor in enkele bastions fors aan andere gelijkaardige partijen. Het onderlinge gevecht om de macht en de strijd om de stem van de teleurgestelde kiezers is in die kringen in volle hevigheid aan de gang.

Het simpele bestaan van de SP belemmert een zichtbare groei van de NCPN nog. Maar de onvrede in de SP over de koers en de magere resultaten leiden er in de praktijk wel toe dat steeds vaker en meer mensen zich op de NCPN richten, ook tijdens de verkiezingen. De groei van de NCPN in de Fryske Marren en de stabilisering in Heiloo is daar deels het gevolg van.

Maar in beide gevallen is doorslaggevend geweest dat het gaat om bekende communisten, die al jaren voor de arbeidersklasse opkomen. Zij zijn er in geslaagd om een groter deel van de arbeidersklasse te tonen dat een stem op communisten een sociale stem is.

Vooral in Friesland was de groei van de partij opvallend groot en spectaculair. De Fryske Marren is een nieuwe gemeente die pas 4 jaar geleden werd gevormd (van 13.500 inwoners in Lemsterland waar de NCPN traditioneel 1 of 2 zetels had, naar 51.000 inwoners in de nieuwe gemeente). Nu stemden zowel in het traditionele gebied als in de nieuwe gemeente meer mensen op de NCPN dan voorheen. In Joure, de nieuwe hoofdstad van De Fryske Marren, groeide het aantal stemmen op de partij 2,5 keer. Ook daar werd de partij zoveel mogelijk genegeerd door de media of zelfs politiek tegengewerkt, maar krijgt er steeds meer steun. De partijafdeling gaat nu aan de slag om ook in de nieuwe gebieden mensen politiek te organiseren.

De successen in beide steden zijn ook het resultaat van het feit dat tal van kameraden de campagnes in die steden daadwerkelijk hebben gesteund en van een politieke heroriëntatie onder delen van de bevolking.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019