Verklaring NCPN inzake Kamerverkiezingen 2017

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bekend en in lijn met de verwachtingen van de NCPN. Een forse afstraffing voor de afgetreden regering. Een verlies van 37 zetels. De VVD verloor 8 zetels en de PvdA 29, een historisch verlies. Toch bleef de VVD de grootste partij in het nieuwe versnipperde politieke landschap. VVD, CDA en D66 komen uit op 71 zetels. Zij zullen samen het rechtse blok vormen dat, aangevuld met een paar rechtse splinters en zo nodig met GroenLinks, in opdracht van het Kapitaal, zoals vastgelegd in de Lissabon-agenda van 2000, het afbraakbeleid gaat voortzetten: minder belasting- en regeldruk voor het kapitaal en afbraak van loon en voorzieningen voor de arbeidersklasse. Dus voortzetting van de neoliberale politieke agenda, uitgaande van de handhaving van de markt als dominante factor. Andere partijen, dezelfde politiek. Nieuwe aanvallen op het ontslagrecht en op het algemeen verbindend verklaren van cao¿s zullen snel volgen.

De PvdA is meer dan ooit afgestraft voor het verraad aan de arbeidersklasse dat onder Wim Kok leidde tot het officiële vaarwel van het socialistische gedachtegoed en zal een lange weg moeten gaan om weer als linkse partij te worden geaccepteerd. Sinds eind jaren 1990 volgden ups- en downs elkaar in steeds sneller tempo op, maar over een langere termijn gezien neemt de aanhang steeds meer af.

De SP kan er met de huidige koers niet van profiteren. Binnen de SP gonst het van terechte geluiden om de koers weer meer naar links te verleggen, weg van het pluche en terug naar de strijd, waarbij de vraag naar Marx steeds vaker en duidelijker wordt gehoord.

GroenLinks mikt op een progressief jong, optimistisch en relatief welvarend publiek en maakt steeds meer gebruik van Amerikaanse verkiezingstechnieken. Obama als voorbeeld, waarvan we ons inmiddels vooral herinneren dat hij het níet gemaakt heeft en dat illusies niet zijn opgewassen tegen de macht van het kapitaal.

De Partij voor de dieren en 50plus kregen enige zetels meer omdat zij zich ook afzetten tegen het establishment, maar hun parlementaire rol blijft klein en marginaal.

Wilders weet de onrust in de samenleving en het verzet tegen het establishment goed weer te geven, zonder overigens maar een schijn van een oplossing aan te dragen. De uitslag maakt dat hij voorlopig nog zijn nonsens vanaf de zijlijn moet blijven verkondigen. Nog altijd niet genoeg steun voor zijn geplande coup. De rest van de politieke partijen is meer van hetzelfde en zal waarschijnlijk mogen doorgaan met de systematische onafwendbare, maar gefaseerde, afbraak van de verzorgingsstaat en het levenspeil van de bevolking.

Ook al zouden ze anders willen, de werkelijkheid laat het niet toe. De zuiver kapitalistische marktbenadering is de kern van de rechtse politiek en kan niet worden gewijzigd als niet het hele systeem wordt omvergeworpen. Er is geen ruimte binnen het kapitalisme voor een ethisch geluid, ook al geloven sommige politici er zeker in, gezien hun vaak betrokken en rechtschapen optreden. Maar een ethisch kapitalisme is een illusie. Water en vuur gaan niet samen. Dat geldt ook voor oproepen die economische groei zien als het probleem en niet de oplossing. Het gaat erom hoe die noodzakelijke groei wordt aangewend en wie er van profiteren. Kortom we gaan weer op de oude voet verder na de verkiezingen en het coalitiespel.

Het kapitalisme weet zich nog steeds goed te handhaven. Zeker in het relatief welvarende Nederland, waar het aantal slachtoffers van de neoliberale afbraakpolitiek weliswaar gestaag toeneemt, maar er een meerderheid is die de toekomst optimistisch inschat. De heersende klasse blijft niet alleen nog altijd overeind omdat die klasse beschikt over zoveel middelen van massa-beïnvloeding, ook omdat onder niet revolutionaire omstandigheden, de werkers er spontaan toe neigen om een 'burgerlijke bril op te zetten', waarmee ze zowel de algemene ontwikkelingen interpreteren als de ontwikkelingen die hen meer direct aangaan. Vooral onder de GroenLinks en D66-stemmers leeft een valse hoop op succes als gevolg van eigen optreden. Individualisme en de huidige milde economische omstandigheden leiden tot beknotting van hun waarnemingsvermogen. Dit is geen blijvende situatie en kan veranderen. De NCPN zal doorgaan deze illusies en en onjuiste waarnemingen te bestrijden. De voortgaande afbraak zal bovendien veel illusies op de proef stellen.

De NCPN deed niet mee aan de verkiezingen vanwege praktische, financiële en organisatorische drempels, maar heeft ook geen illusies dat onder de huidige omstandigheden, zonder massale steun uit de bevolking zo'n deelname in het parlement nuttig kan zijn. Opbouw aan de basis is wat er nu nodig is, in buurten en bedrijven. Optreden bínnen instellingen en bedrijven en in buurtactiegroepen met duidelijke veranderingsdoelen is de noodzakelijke stap. Alleen met zulke doelen kan er met succes in de vakbeweging worden gewerkt en tegenmacht worden gevormd. Samen met een steeds groter deel van de massa dat gaat inzien dat onder kapitalistische verhoudingen de bevolking altijd verliezer is, moet er worden gewerkt aan werkelijke veranderingen.

Mensen moeten daarbij over de drempel van het anticommunisme heen stappen en met de partij en de jongerenbeweging van gedachten willen wisselen en daadwerkelijk willen samenwerken. Zij moeten gaan begrijpen dat alle mooie verkiezingsbeloften zullen uitdraaien op verdergaande 'hervormingen', d.w.z.. een verdergaande gestage afbraak van het levenspeil. Het begin van het einde van decennia illusies heeft zich duidelijk aangediend. Het zoeken naar echte bruikbare antwoorden is volop aan de gang, ook al kunnen een lentezonnetje en wat strooigoed de bestaande illusies over de toekomst soms nog even versterken. Er is over de volle maatschappelijke breedte in het Westen echter sprake van een politieke kentering.

Zonder een goed links alternatief en toename van het georganiseerde en strijdbare verzet onder de bevolking zal er geen adequaat antwoord komen. Rechtse figuren als Trump, Le Pen en Wilders, maar ook de klassieke rechtse partijen krijgen, zolang wordt voorbijgegaan aan de hoofdtegenstelling - de klassentegenstelling, die tussen de bezitters van kapitaal en productiemiddelen en degenen die alleen hun arbeid kunnen verkopen - steeds opnieuw de kans om toe te slaan. De zoektochten naar het socialisme, naar een samenleving zonder uitbuiting van de mens door de mens, moeten worden geïntensiveerd. Nog steeds geldt de leus: 'weg met het kapitalisme, naar een socialistische samenleving.' Stop het tegen elkaar uitspelen van delen van de arbeidersklasse. Genoeg redenen om het kapitalisme de deur te wijzen. Het inzicht in de noodzaak om een socialistische wereld op te bouwen groeit.

Verzet organiseren tegen verdergaande flexibilisering, marktwerking en de algehele afbraak van ons sociaal stelsel. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar het is de enige weg. Alleen door strijd worden de ware bedoelingen van rechtse politici zichtbaar en kunnen de werkelijke machthebbers worden verslagen. Anders blijft de arbeidersklasse de verliezende partij in de klassenstrijd.

NCPN, 16-03-2017

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019