Wereldwijd vele tientallen miljoenen mensen op de vlucht

Klik hier voor opmaak in PDF

Het imperialisme ontwricht, ontheemt en vernietigt mensen

Vluchtelingenstromen richting Europa en problemen bij de opvang beheersen opnieuw de Westerse media. Terecht krijgen de mensonterende taferelen, die zich afspelen in Noord-Afrika en de Levant, op de Middellandse Zee en aan de kusten van Zuid-Europa, maar ook in Frankrijk bij Calais, en recentelijk op de route van Griekenland naar Noordwest Europa, aandacht. Uit de beelden blijkt een mensenleven nauwelijks waarde en betekenis te hebben. Terecht proberen velen, aan de grens van de conflicthaarden, rond opvangcentra, bij aankomst in Europa of in de landen van bestemming, te redden wat er te redden valt en de meest basale humanitaire hulp te bieden.

Imperialistische 'regime changes' en vluchtelingen

De burgerlijke media zwijgen echter in alle talen over de diepere oorzaken. Zij zwijgen over oorlogen die het imperialisme nodig heeft om controle over grondstoffen en handels- en transportroutes te houden of te verwerven. Zij weigeren het verband te leggen met de cynische en genadeloze intriges van imperialistische staten als de VS om 'regime changes' te forceren in de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Ook de Britse premier Cameron heeft recentelijk nog publiekelijk te laten weten dat het Verenigd Koninkrijk om belangen veilig te stellen het recht heeft om met drones in Syrië mensen zonder vorm van proces te liquideren.

De VS, als belangrijkste imperialistische macht, is bij het uitbreken van vrijwel alle conflicten, die vluchtelingenstromen op gang brengen, actief betrokken:

Waarom regime changes

De burgerlijke media verhullen de imperialistische motieven bij het verjagen van regeringen in soevereine staten met militair geweld door te beweren dat het welzijn van de plaatselijke bevolking ermee gediend is. Zij verhullen dat verdrijving van de soevereine regeringen de toegang van westerse bedrijven tot grondstoffen, olie en ertsen, en het transport ervan vergemakkelijkt en veilig stelt. De plaatselijke bevolking wordt daarbij blootgesteld aan oorlog, honger, werkloosheid en terreur. Plaatselijke elites verrijken zich door te heulen met de westerse imperialistische belangen.

Nederlandse politiek

Maar niet alleen de burgerlijke media, ook de Nederlandse politici zwijgen in alle talen over het verband tussen militaire interventies, waaraan ook Nederland meedoet, en de vluchtelingenstromen. De recente stroom over de Balkan, waaraan ook Nederland opvang gaat bieden, leidt in de Tweede Kamer op geen enkele wijze tot de vraag of Nederland zich militair moet terugtrekken uit de 'missies' in Irak en Mali. In tegendeel, parlementsleden bepleiten verhoging van het defensiebudget om nog enthousiaster aan imperialistische missies mee te doen. 'Oppositieleider' Van Haersma Buma komt zelfs met het voorstel niet alleen bombardementen voort te zetten maar grondtroepen in te zetten, zogenaamd om vluchtelingen 'te hulp' te schieten.

Vluchtelingen en sociaal-economische politiek van de EU

Volgens ondernemers zal vergrijzing van de bevolking in Nederland en West Europa op termijn problemen opleveren voor de 'arbeidsmarkt'. Zij vrezen een tekort aan arbeidskrachten dat het einde zou betekenen van het neoliberale beleid lonen en uitkeringen te verlagen en arbeidsvoorwaarden af te breken. Hoewel er in Europa nog miljoenen werklozen aan de kant staan verwelkomen werkgeversorganisatie in Nederland, maar ook in Duitsland, daarom de instroom van vluchtelingen. Het verklaart ook waarom de vluchtelingenstromen steeds meer een georganiseerde vorm aannemen. De veelal goed opgeleide vluchtelingen zullen de Polen, Slowaken en Roemenen, die zich 'legaal' op de arbeidsmarkt 'melden', gaan aanvullen. Het pleidooi van politici om registratie en asielaanvraag in de conflict-regio af te wikkelen, geeft de mogelijkheid al bij 'de bron' te selecteren!

Klassenstrijd tegen afbraak en voor verbetering van levensvoorwaarden

De arbeidersklasse in West Europa, dus ook in Nederland, groeit door de volksverhuizing die de imperialistische miltaire interventies op gang heeft gebracht. Zij staat voor de taak de nieuwe groepen arbeidskrachten in haar belangenorganisaties op te nemen en te betrekken in de strijd tegen loondumping en sociale afbraak. Deze strijd krijgt in Nederland o.a vorm in de campagne van de FNV: 'Koopkracht en Echte Banen!' Gebeurt dat niet dan zullen de nieuwe groepen door de ondernemers worden ingezet om juist het proces van loondumping en afbraak van arbeidsvoorwaarden te versnellen. Evenals de migranten uit Oost Europa zullen de nieuw aangekomen vluchtelingen op termijn een beroep doen op goede en goedkope huisvesting. Ook in de volkshuisvesting heeft het neoliberale beleid diep ingegrepen en woningcorporaties gedwongen grote delen van de sociale woningvoorrraad te verkopen. Het aanbod van sociale huurwoningen is daarmee belangrijk verminderd. De komst van nieuwe woningzoekenden op de woningmarkt zal het tekort aan goede en goedkope woningen nijpender maken, de huur opdrijven en de wachtlijsten verlengen. Door migranten en vluchtelingen op te nemen in huurdersorganisaties kan de strijd voor meer sociale woningbouw belangrijk worden versterkt.

Het aanhouden van de economische crisis toont dat het kapitaal niet meer in staat is de bevolking sociaaleconomische zekerheid te bieden en de verzorgingsstaat overeind te houden. Het sleurt de bevolking mee in uitzichtloze militaire conflicten en humanitaire rampen.

De NCPN steunt de strijd tegen sociale afbraak en eist terugtrekking van Nederland uit de militaire interventies in Irak en Mali.


Het Partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN
Amsterdam, 25 september 2015

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019