Van de redactie

i-002-006.jpg
Ingang HTIB-kantoor tijdens viering (Foto: Manifest/RDdS)

Deze keer weer een kort redactioneel. In deze krant wordt veel aandacht besteed aan de viering op 25 november jl. van het feit dat de Oktoberrevolutie 100 jaar geleden succesvol plaatsvond en aan het 25-jarig bestaan van de NCPN. Manifest heeft een tien jaar langere geschiedenis. De krant is door de NCPN in 1992 overgenomen van het Verbond van Communisten in Nederland (VCN). Zonder partij heeft geen krant waarde! Andersom is ook wel eens geprobeerd, maar zulke avontuurtjes liepen altijd fout af. De partij is de drager van de middelen, zoals huisvesting, krant en andere voorwaarden. Het was daarom zeker belangrijk om stil te staan bij het feit dat de partij de afgelopen 25 jaar wist te overleven en zich wist te stabiliseren. De geweldige opkomst en kameraadschappelijke sfeer tijdens de viering waren stimulerend. Dat kwam zeker ook door de bijdrage van Suséllys Pérez Mesa, eerste secretaris van de Cubaanse ambassade. Meer dan honderd deelnemers, waarvan de helft bestond uit jongeren, zorgden voor een toekomstgerichte bijeenkomst.

Nederland is een belastingparadijs, maar mag kortgeleden van het Europarlement en van de Tweede Kamer al in 2013 niet zo worden genoemd. Maar uit een onderzoek van de UVA eerder dit jaar bleek dat Nederland wereldwijd koploper is in bedrijfsstructuren met belastingparadijzen. Van alle constructies loopt 23 procent via Nederland. Geen officieel belastingparadijs dus maar wél het oliemannetje voor ontduikers en ontwijkers.

Nederland is ook koploper in schijnheiligheid. Voormalig CDA-premier Balkenende is medebestuurder van de 'Goldschmeding Foundation en voorzitter van de 'Maatschappelijke Alliantie', een clubje dat de beschikking kreeg over een grote pot geld (70 mrd euro). Door angstige rijken bijeengebracht om al het mogelijke te doen om de klassenvrede te handhaven en de toenemende tegenstellingen in de maatschappij te benutten voor lucratieve liefdadigheid met een commercieel randje. Nu door de neoliberale overheden de publieke middelen steeds minder beschikbaar worden gesteld gaan de rijken en bedrijfsfondsen projecten opzetten voor 'achterblijvers' waaraan ze ook nog wat kunnen verdienen. Je bent koopman-dominee of niet. Nu de overheid zich terugtrekt, duiken de veroorzakers op van armoede en achterstelling, van afbraak van collectieve rechten, in de groeiende kloof tussen rijk en arm en kansloze en kansrijke migranten. Welbegrepen eigenbelang van een elite die zich zorgen maakt over de groeiende onvrede onder grote delen van de samenleving. Toenemende privatisering en marktwerking, gepaard gaande met verdergaande ontmanteling van de verzorgingsstaat.

De handlangers van het kapitaal proberen met de krapst mogelijke meerderheid in beide Kamers hun rechtse plannen door te drukken. Het speculatieve kapitaal is overheersend geworden en rust niet meer op reële productie, waardoor er in de maakindustrie sprake is van toenemende ontslagrondes. Het kapitaal probeert te overleven door zich de voordelen van verdere automatisering, robotisering en digitalisering toe te eigenen. We zullen in partij en krant blijvend aandacht moeten schenken aan deze ontwikkelingen.

Intussen groeit de onvrede in het onderwijs, de thuiszorg, bij Tata Steel en op tal van andere plekken. Massa-ontslagen nemen toe, het aantal zzp'ers is in de vier grote steden in tien jaar tijd verdubbeld van 81.000 in 2007 tot inmiddels 165.000. De inkomensongelijkheid groeit. Het beschikbare inkomen per huishouden steeg tussen 1995 en 2017 vrijwel niet! Het kapitaal blijft winnen. Het draagvlak voor het kapitalisme smelt daardoor, net als het poolijs.

De FNV noemt de kans dat er een sociaal akkoord komt klein. De vakbond ziet weinig aanleiding verder te onderhandelen. Onderhandelen heeft ook weinig gewicht als er niet wordt gemobiliseerd en zolang de vakbeweging niet gericht is op het organiseren van klassenstrijd. Dat is ook niet makkelijk. Een groeiend deel van de bevolking moet zien het hoofd boven water te houden en heeft daar al genoeg aan. Een groot aantal werkenden probeert te houden wat het heeft. Maar van het parlement zal het niet komen. De rijken hebben de toestand beter door, zij bereiden zich voor op de klassenstrijd.

Het belang van een eengemaakte, georganiseerde partij zal de komende jaren steeds duidelijker worden. De representanten van het kapitalisme-in-zware-crisis zullen niets nalaten om hun macht te stabiliseren over de ruggen van de (mondiale) arbeidersklasse. De klassengevechten zullen harder worden en verder polariseren. Recente voorbeelden zijn de belastingmaatregelen in de VS die de kloof tussen rijk en arm verder zullen vergroten en het eenzijdig verplaatsen van de VS-ambassade naar Jeruzalem. Ook de levensgevaarlijke politiek jegens de DVRK (Noord-Korea) toont de ware aard van het imperialisme. (Zie ook: FD, 14-12-2017, waarin een oproep staat voor een politieke oplossing.)

Het kapitalisme verkeert wereldwijd in een diepe sociale, economische, morele, juridische en ideologische crisis. Leugenachtige reclamepraatjes over versterking van de economie camoufleren een onsamenhangende concurrentiestrijd op leven en dood om overeind te blijven. Het voortbestaan van het kapitalistische systeem zélf is aan de orde. Het gevaar van een Derde Wereldoorlog is groter dan het de afgelopen decennia was. We leven in een wereld met groeiende spanningen, tegenstellingen en toenemende oorlogsdreiging.

We zullen daarom onverkort doorgaan met onze strijd - hoe beperkt ook - tegen de dreigingen van het imperialisme-kapitalisme, het opkomende fascisme en de toenemende verrechtsing. Daarbij blijft de inzet van de strijd: barbarij of socialisme. NCPN, CJB, Manifest en Voorwaarts gaan door op de ingeslagen weg, ondanks het feit dat het knap lastig is om een communistische partij op te bouwen onder niet-revolutionaire omstandigheden. Het communisme is een wereldbeweging en niet met valse argumenten en politieke en militaire machtsmiddelen te stoppen. Tijdelijke terugslagen worden overwonnen.

Manifest prikt leugens door en biedt linkse en progressieve bewegingen, partijen en groeperingen een platform om het noodzakelijke tegengeluid te kunnen ventileren. Zonder een goed, praktisch, herkenbaar en uitvoerbaar links alternatief en toename van het verzet onder de bevolking zal er geen adequaat antwoord op de aanvallen van rechts kunnen worden ontwikkeld. Dat alternatief zal ook het socialisme als doel hoog op de strijdagenda moeten plaatsen.

In deze krant en op de website zullen we weer een aantal belangwekkende achtergrondartikelen plaatsen. In de krant onder meer berichten van de ambassades van Cuba en Venezuela en het eerste deel van de geschiedenis van het kapitalisme in vogelvlucht, 'De Klok gaat langzamer lopen' (Harry Magdoff). Op de website: 'De zaak Zarrab en Erdogan' (Kemal Okuyan), 'Uitroeien van de (linkse) bacil' (Zoltan Zigedy) en de 'NAVO, Libië en de medialeugens' (Rob Heusdens).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Lees de Waarheid in Manifest.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 01/2018 verschijnt op donderdag 18-01-2018.

De redactie van Manifest wenst alle lezers een strijdbaar en gezond 2018. Venceremos.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019