Bijdrage van Jan Ilsink op 25 november 2017 over regeringsmaatregelen en noodzaak tot strijd

"In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand. Hier kan iedereen de ambitie najagen om over de hoogste lat te springen, in de zekerheid dat er een vangnet is als dat nodig is. De zorgen die er ook zijn, delen we. Als het erop aankomt, lossen we in Nederland problemen samen op. Daarmee hebben we alles in huis om de grote vraagstukken van deze tijd aan te kunnen. We hebben vertrouwen in de toekomst."

Dit is de openingsalinea van het Regeerakkoord. Niets aan de hand dus in Nederland. Er zijn problemen, maar die worden samen opgelost. Maar het zijn leugens. Het is 'fake news' van de coalitiepartijen die nu in Nederland aan de macht zijn.

Want de aanval op de werkende bevolking wordt voortgezet. Immers in het regeerakkoord wordt de btw verhoogd (dagelijkse boodschappen) van 6 naar 9 procent. Los van de eigen tariefsverhoging van gas en licht werkt deze btw door in die tarieven, die dus zullen stijgen. Opnieuw wordt in het regeerakkoord bevestigd dat huishoudens en niet de industrie de zwaarste milieulasten dragen.

De ontslagbescherming, die al door vorige kabinetten flink is aangetast zal verder worden uitgekleed. Uitkeringen van de Wajong worden met 5 procent gekort en het leenstelsel voor studenten wordt duurder! De arbeidsvoorwaarden bij de politie worden verslechterd en de bezuinigingen op de zorg worden voortgezet: 700 miljoen op ziekenhuiszorg, 100 miljoen op ggz. Sluiting van verzorgingshuizen gaat door en tevens gaan bezuinigingen op thuiszorg en jeugdzorg onverminderd door.

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog, het solidaire en collectieve pensioenstelsel wordt aangepakt. De verkoop van sociale huurwoningen wordt voortgezet en de huurtoeslag verlaagd.

Iedereen gaat erop vooruit. Ook de trotse aankondiging van Rutte dat in dit regeerakkoord iedereen erop vooruitgaat is een leugen! De in het regeerakkoord gepresenteerde cijfers gaan ervan uit dat de 'berekende verruiming van de loonruimte' in de komende vier jaar van 3 procent per jaar ook werkelijk wordt 'binnengehaald'. De lonen zouden dus in de komende 4 jaar met 12 procent stijgen!? Een fictie in de realiteit van Nederland en de kracht van de vakbeweging nu. Dus een leugen die bovendien de schuldvraag, als het niet lukt, bij de werkers zelf legt: immers zij hebben dan de ruimte die er is niet gepakt!!!

De problemen van de bevolking worden niet aangepakt. De werkende bevolking wordt niet alleen direct in haar belangen getroffen met maatregelen in het regeerakkoord. Zij blijft bovendien verder in de kou staan omdat problemen waar zij tegenaan loopt niet worden aangepakt, laat staan opgelost. Er wordt geen beleid aangekondigd om vaste banen voor jongeren te creëren. Er wordt geen beleid ontwikkeld voor verbetering van tijdelijke en flexibele arbeidscontracten, waar vooral jongeren tegenaan lopen, bijv. door pensioenopbouw in die contracten te verplichten.

De problemen in het onderwijs (onderbetaling, werkdruk) worden niet opgelost. Er wordt geen geld vrijgemaakt voor verlaging van de werkdruk van het gevangenispersoneel. Het eigen risico in de zorgverzekering blijft 385 euro en de zorgpremies gaan ophoog. De macht van de zorgverzekeraars om te bepalen welke zorg en welke niet worden vergoed wordt niet ingeperkt. De wanpraktijken die schuldeisers uitoefenen om mensen met schulden onder druk te zetten om hun centen binnen te halen worden niet aangepakt. De gaswinning in Groningen wordt pas in 2020 verlaagd. Er wordt geen extra geld voor natuur vrijgemaakt en 53 procent van het verkeersbudget gaat naar asfalt. Openbaar Vervoer en en binnenvaart blijven achter.

De rijken en grote bedrijven worden nog meer bevoordeeld. De afschaffing van de dividendbelasting is een voorbeeld van de schaamteloosheid van dit kabinet om de rijken te bevoordelen. Evenals de de verlaging van de winstbelasting en de invoering van de 'vlaktaks'. De stroomlijning van de kapitalistische concurrentiestrijd ten gunste van de 'sterksten' wordt aangemoedigd door toe te staan dat de overheid meer consultants en dure externen inhuurt en dat de regels om vijandige overnames te voorkomen worden verzwakt.

Ook de democratie wordt verder uitgehold. De invloed van de bevolking op de politieke besluitvorming wordt verder teruggedrongen; het raadgevend referendum, het paradepaardje van D'66 wordt afgeschaft, Nederland gaat meedoen aan een Europees Openbaar Ministerie, waardoor zeggenschap over wat wel en wat niet rechterlijk vervolgd zal worden, wordt verzwakt. Nederland neemt geen afstand van de imperialistische oorlogen waaraan wordt deelgenomen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika. Integendeel dit wordt onverminderd voortgezet en het nieuwe kabinet weigert het kernwapenverdrag te tekenen. Een ruimhartig 'kinderpardon' wordt afgewezen en de zeggenschap van deelnemers aan pensioenfondsen over hun eigen collectief beheerde 'spaarloon' wordt aangetast door het vertrouwen in pensioenfondsen te ondermijnen: niet indexeren ondanks goede rendementen en 'dekkingsgraad' kunstmatig negatief voor te stellen.

Conclusie: het Kabinet Rutte III is een puur rechts kabinet met een rechts programma. Een kabinet dat bovendien 'fake news' verspreidt waarvoor wij ernstig moeten waarschuwen! Een kabinet dat erom schreeuwt de partij en de vakbeweging te versterken!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019