Van de redactie

ovrdam9-6-2011c.jpg
Spandoek tijdens vakbondsdemonstratie in Rotterdam van werknemers in het openbaar vervoer op 9 juni jl. Er moet worden gestaakt voor het behoud van een goede dienstverlening, banen en inkomen. Werknemers en reizigers hebben dezelfde belangen. 'Handen af van het OV!' (Foto Manifest).

U ontvangt Manifest nummer 7 van 2011 niet vier weken na nummer zes, maar vijf weken. De redactie heeft de productie van de krant een week moeten opschuiven wegens een ziekenhuisopname van de laatste, maar onmisbare schakel in het productieproces: opmaker Dirk van Swinderen. Inmiddels ligt voor u alweer de derde krant in kleur, Dirk is weer thuis, voorspoedig hersteld van de medische ingreep en in staat de krant op te maken. Dit is de laatste voor de zomervakantie. Hierna slaan we eenmaal de publicatie van de krant over. Dat betekent dat Manifest 8 uitkomt op 1 september. Daarna weer vierwekelijks.

Namens partij en krant dankt de redactie alle abonnees die ook dit jaar weer informatie, moed en inspiratie haalden uit de enige communistische krant in Nederland. Lees de Waarheid in Manifest. Zonder de grote schare trouwe en nieuwe lezers zou de regelmatige verschijning van de papieren krant Manifest en de digitale uitgave op de website niet mogelijk zijn. Andersom probeert Manifest haar lezers te helpen met informatie en standpunten die er echt politiek, economisch en ideologisch toedoen.

De redactie en alle anderen die bij de productie van de krant betrokken zijn, zoals schrijvers, vertalers, correctoren, de opmaker, de cartooniste, fotografen en correspondenten, zullen zich in het nieuwe seizoen ook weer met volle overtuiging inzetten.

Politiek zit in Nederland alles op dit moment op slot. De drie regeringspartijen houden elke verzachting van hun afbraakplannen tegen met de mantra: 18 miljard is 18 miljard en iedereen moet een stapje terugdoen. Maar is dat wel zo? Doet iedereen een stapje terug? En moet iedereen eigenlijk wel een stapje terug doen, zoals de grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt, van links tot rechts, meestal volmondig en soms met tegenzin? Zit er wellicht nog genoeg geld om de zwakkeren in de samenleving te redden, de sociale afbraak te stoppen, de voorzieningen te sparen en de lonen en uitkeringen te verhogen opdat er voldoende koopkracht ontstaat?

Volgens de socioloog Olav Velthuis, in zijn zojuist verschenen bundel Cultuur en ongelijkheid (zie artikel NRC Weekend 25/26 juni 2011) groeien de vermogensverschillen in Nederland snel. Hij baseert zich op een analyse van CBS-gegevens. Het beursfiasco van 2008 heeft nauwelijks gevolgen gehad voor de grootste vermogens. In 2009 bezaten de 717.000 meestvermogende Nederlanders (10%) 685 miljard euro; dat is 56,7 procent van het totale vermogen in handen van Nederlandse huishoudens. Dus 10 procent van de Nederlanders bezit bijna 40 maal het totaal te bezuinigen bedrag! Of nog anders: gemiddeld heeft de meest vermogende Nederlander een vermogen in handen van zo'n miljoen euro. Als ze daarvan elk 25 duizend euro - een peulenschil voor deze superrijken - zouden afstaan zou het totaal van 18 miljard al zijn bereikt.

De hogere middenklasse, door Velthuis gedefinieerd als de dertig procent meestvermogenden van Nederland minus de tien procent allerrijksten, heeft zijn positie ook versterkt. In 1993 had de hogere middenklasse nog 28,8 procent van de totale vermogens in Nederland, in 2009 was dat gegroeid tot 33,4 procent. Ook daar valt nog een aanzienlijk deel te halen. Zij beschermen zich politiek en juridisch echter zeer goed.

Wie zijn de slachtoffers? Er is sprake van een scherpe daling van de toch al negatieve vermogens onderaan de ladder: de 10 procent minstvermogenden stonden in 2008 36 miljard in het rood (dat wil zeggen: de totale schulden van deze huishoudens waren groter dan hun bezittingen), en dat loopt in 2009 met maar liefst 74 procent op naar 62,8 miljard euro schuld. Kortom: na 2008 is de vermogensongelijkheid zeer aanzienlijk toegenomen. De kleinste vermogens bestaan vooral uit woningbezit. Door de crisis zijn de huizenprijzen sinds 2008 met 7,7 procent gedaald terwijl de hypotheekschulden hoog bleven, wat aan de onderkant leidde tot de aanzienlijke groei van de negatieve vermogens. Dit kleine overzichtje zou nader moeten worden uitgewerkt maar toont zonneklaar dat de politiek van de laatste jaren de rijken rijker maakt en de armen armer. Maar bovenal dat er geen reden is om de bezuinigingen bij de werkende en uitkeringsgerechtigde bevolking te halen.

Nederland telt ook volgens de Bank of America, Merrill Lynch en adviesbureau Capgemini meer miljonairs dan ooit. Bovendien is het aantal vermogende particulieren in ons land procentueel harder gestegen dan in andere Europese landen. De trend is overigens wereldwijd waarneembaar. Op vrijwel alle continenten is het vermogen van rijke particulieren gegroeid. De wereld telde vorig jaar 10,9 miljoen miljonairs, goed voor een gezamenlijk vermogen van 42.700 mrd dollar. Dat is een stijging van 8,3 procent in miljonairs en 9,7 procent in gecombineerd vermogen. De rijken worden drie jaar na de val van Lehman Brothers weer snel rijker. Hun gezamenlijke vermogen overtreft inmiddels in vrijwel alle regio's het niveau van voor de kredietcrisis. Er is geen enkele reden om deze lieden te sparen. Er is geen enkele reden om allemaal een stapje terug te doen. Haal het geld waar het zit. Maar daar is politieke moed voor nodig en vooral veel strijd.

De FNV blijft de grootste FNV-bonden dwarszitten. Tot zaterdag 3 juni jl. toen de krant werd opgemaakt werd nog volop gesteggeld over het pensioenakkoord. Bovenstaande ontwikkelingen tonen nog eens duidelijk aan waar de bonden zich vooral mee zouden moeten bezighouden. Maar ook hoe het 'sociaal partnerschap' een goede belangenbehartiging in de weg staat. Samen met de rijken aan dezelfde onderhandelingstafel leidt gegarandeerd tot grotere inkomensverschillen en afbraak van het voorzieningenniveau. Het gepolder moet afgelopen zijn. In plaats van te bakkeleien over punten en komma's moeten de bonden de knuppel in het hoenderhok gooien. Geld is er genoeg, maar door de politieke onwil van het ondernemerskabinet Rutte/Verhagen/Wilders lijkt politiek links op alle terreinen het onderspit te delven. Tijdens de manifestatie van het OV van de drie grote steden op het Plein in Den Haag op 29 juni jl. riep één van de politici die de doelstelling van de stakende werknemers van GVB, RET en HTM steunen vanaf het podium dat hij verwacht dat de stakers ook een volgende keer weer de politici komen steunen. Dit parlementarisme, deze omkering van waarden, is een van de redenen waarom er steeds opnieuw moet worden ingeleverd. Niet de politici zijn doorslaggevend, maar de strijdende werkers en uitkeringsgerechtigden.

De echte strijd zal plaatsvinden in de bedrijven. In deze krant daarom een begin van een nieuwe rubriek 'Afbraak en Verzet'. In december zal de NCPN een Buitengewoon Congres beleggen over inhoud, tactiek en strategie van die strijd. Voor links is het parlement vooral een platform om de buitenparlementaire acties te versterken. Voor de heersende klasse is het parlement een orgaan om de bevolking zand in de ogen te strooien en haar plannen te voorzien van een politieke goedkeuring. De meeste besluiten worden overigens elders genomen. In ondernemerskringen, vertegenwoordigd door grote werkgeversorganisaties als VNO-NCW in de Haagse Malietoren en door hun handlangers en lobbyisten in Brussel. Daar zit de echte macht.

Het Haagse Plein en het Malieveld zullen echter steeds vaker en steeds meer vollopen. Na de zomervakantie volgt nu met grote zekerheid een heel heftige herfst. Zeker zolang de drie regeringspartijen arrogant proberen hun krappemeerderheid in de Tweede Kamer volledig te benutten en de oppositie veelal met halfslachtige tegengeluiden komt. Er blijft maar een weg open: massaal en zo breed en politiek mogelijk verzet.

Het gaat om een integrale neoliberale aanval op de rol van de staat en de verworven rechten van de werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. We hebben bovendien in Nederland te maken met maatregelen die in Europa aan dezelfde ondernemerstafels zijn bedacht en die stelselmatig worden 'uitgerold' in alle Europese landen. Dat is ook te zien aan het feit dat ook elders in Europa de rijken rijker worden en de kloof tussen arm en rijk groter wordt. Maar de mensen die de welvaart daadwerkelijk produceren willen niet langer met een fooi worden afgescheept en al helemaal niet nog langer de dupe worden van de grote graaiers. De groeiende woede vraagt om leiding vanuit de georganiseerde arbeidersklasse. Dat is wat er echt aan de hand is. Het gaat allang niet meer om het pensioendossier alleen. Stop het polderen, mobiliseer het groeiende verzet!

Het personeel in het OV van de drie grote steden staakte op dezelfde dag dat op het Malieveld 10.000 mensen protesteerden tegen de asociale afbraakplannen voor de GGZ. 's Morgens op het Plein kwamen ruim 1000 vertegenwoordigers van de werknemers bijeen en lag het Openbaar Vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag buiten de spits plat: tegen de sloop van het openbaar vervoer. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen op het openbaar vervoer in de drie grote steden. Goed openbaar vervoer in de drie grote steden staat daarmee op de tocht. Alleen de winsten voor de aandeelhouders in het buitenland tellen nog. Eerst de mensen, niet de winsten! Handen af van de publieke voorzieningen! Eric Vermeulen, Abvakabo FNV-bestuurder die de acties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, samen met de bestuurder van FNV Bondgenoten, Frans Szablewski, coördineert gaf de politiek de tijd tot september om terug te komen op de bezuinigingen en aanbestedingsvoorstellen. Hij meldde echter dat de strijd verscherpt zal worden voortgezet als niet aan de eisen van de actievoerders wordt voldaan. Hij kreeg een donderend applaus! Zo sla je een piketpaaltje! Ook Jan Willem Dieten, bestuurder Rijk van Abvakabo FNV, was in dit geval op Schiphol volstrekt duidelijk. Aan onze eisen voldoen of opnieuw actie!

Het Malieveld en het Plein in Den Haag staan steeds vaker vol met demonstranten. Militairen, kunstenaars, WSW-ers, werkers en patiënten uit de GGZ, havenwerkers en anderen verdrongen zich kortgeleden in Den Haag. Een reeks andere demonstraties en acties wordt in de steigers gezet.

De vijanden van de werkende klasse kennen echter geen scrupules, die zijn niet langs democratische weg te verwijderen. Die zullen hun macht en geld tot het uiterste verdedigen en zijn alleen te verslaan door een verenigde doelbewuste strijdbare bevolking.

De enige begaanbare weg in eigen land is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De NCPN en haar krant Manifest willen een rol blijven spelen om materiaal aan te dragen voor de noodzakelijke ideologische strijd. De krant zal dat nog kleurrijker doen dan in het verleden.

We wensen allereerst de kameraden van de CP van China geluk met hun immense successen gedurende hun 90-jarig bestaan dat zij op 1 juli jl. vierden. Manifest hield een interview met de nieuwe Cubaanse ambassadrice Zelmys M. Dominguez Cortina over de recente ontwikkelingen op Cuba. We wensen president Chávez van Venezuela een spoedig volledig herstel toe. Verder moeten we tot onze spijt stilstaan bij het overlijden van Ludo Martens, één van de grondleggers van de Belgische PVDA en jarenlang voorzitter van die partij. We besteden ook aandacht aan de erepenning van Lemsterland voor kameraad Rinze Visser. Een delegatie van het partijbestuur van de NCPN was op het UZ-festival van de DKP. Er was een gezamenlijke kraam met de andere partijen van het vierpartijenoverleg. Er werden nieuwe contacten gelegd.

In deze Manifest en op de website www.ncpn.nl wordt weer ingegaan op de mondiale politieke en economische ontwikkelingen. We plaatsen de algemene resolutie van het 20ste Internationale Communistische Seminar in Brussel van 13 tot 15 mei jl. nu in zijn geheel. Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, gaat in op de verhouding spontaan en georganiseerd verzet. Eda Yenil beschrijft de gevolgen van de recente verkiezingen in Turkije. In een artikel op de website gaat Kemal Okuyan in op het neo-Ottomanisme van de AKP. Ook alleen op de website plaatsen we het vervolg van het dramatische verhaal van de gevangenschap van een Iraanse kameraad in een gevangenis van de Ayatollah's. In dat land werd onder grote internationale druk (waaronder FNV Mondiaal) de vakbondsactivist Mansour Osanloo vrijgelaten. Uit Duitsland een artikel over de ontwikkelingen m.b.t. strijd voor de sluiting van de kerncentrales in dat land. De onafhankelijke denktank E2020 voorspelt dat binnenkort twee fundamentele trends van de crisis tot een explosief mengsel zullen versmelten. Aleen op de website een artikel waarin in 20 punten wordt beargumenteerd dat er sprake is van voortzetting van de economische crisis in de VS. Wiebe Eekman, noodgedwongen deze keer alleen op de website, pleit voor ecologische wegen van de industrie.

Wil van der Klift weerlegt het schokkende pessimisme van mensen als Tineke van den Klinkenberg die meent dat het gedaan is met het socialisme en gaat in een ander artikel in op de vernietiging van de kleine middenstand door de grote winkelketens en het grootkapitaal. Ron Verhoef legt de relatie tussen diplomafraude en neoliberale onderwijseisen. Joke Stip legt een relatie tussen de afbraak van de Thuiszorg en de neoliberale marktwerking. Rinze Visser legt een verband tussen taal- en woordgebruik in de media en klassen- en standsverhoudingen. Maarten Muis was bij de massale demonstratie tegen de bezuinigingen op de GGZ. Annabelle Schouten beschrijft dat jonge FNV-leden vinden dat de pensioendeal het pensioen in de gokkast gooit. Manifest nam het stuk over van www.voorwaarts.net. Dit onderwerp komt terug in een artikel van Krijn Hamelink en Wil van der Klift.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ookalleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen of compleet op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Algemene resolutie ICS 2011 (PVDA-B);
  2. Afscheid van Ludo Martens (partijbestuur NCPN);
  3. Economische crisis nog niet voorbij (Michael Snyder);
  4. Neo-Ottomanisme in Turkije (Kemal Okuyan/TKP);
  5. Interview met Cubaanse ambassadrice (vert. W.v.Kranenburg);
  6. Ecologische wegen nodig voor industrie (Wiebe Eekman);
  7. Huren omhoog, toeslagen lager (redactie);
  8. Consumentenvertrouwen zakt (redactie);
  9. Winkelketens eten kleine zelfstandige op (Wil van der Klift);
  10. Duits gevecht tegen kerncentrales (Vertaling Marcel de Jong).

De volgende krant verschijnt op donderdag 1 september 2011.

Wij wensen iedereen een goede vakantie toe.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019