Verklaring van het Partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij - NCPN

Naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten

Standpunt van het partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN inzake de terroristische aanvallen op doelen in New York en Washington en de daarop volgende toenemende oorlogsdreiging en aanvallen op verworven democratische rechten, als gevolg van pogingen van de machthebbers in de VS om de afkeurenswaardige terreuraanslagen in hun voordeel te misbruiken.

De NCPN is diep geschokt door het menselijk leed dat de aanslagen hebben veroorzaakt en spreekt haar medeleven uit met de onschuldige slachtoffers, hun nabestaanden, vrienden en collega's. Weer zijn duizenden onschuldige mensen het slachtoffer van geweld door brutale en gewetenloze moordenaars, of dat nu voortkomt uit terrorisme door kleine of grote groepen of door staatsterrorisme.

De aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington DC worden door de NCPN onvoorwaardelijk veroordeeld. Terreurdaden kunnen nooit worden goedgekeurd. Terroristische aanslagen zijn niet in het belang van de strijd voor politieke vooruitgang en sociale rechtvaardigheid. De daders moeten worden gevonden en gestraft. De terreurdaden zijn koren op de molen van de meest reactionaire imperialistische krachten overal op de wereld en in het bijzonder van de VS. Strijd voor de vooruitgang en verbetering van de omstandigheden voor de mensen kan niet anders dan massastrijd zijn. Verbeteringen kunnen alleen door een taaie langdurige strijd worden bereikt. Alhoewel de Verenigde Staten zich schuldig gemaakt hebben aan allerlei vormen van misdaad tegen de menselijkheid en daardoor dergelijke reacties uitlokken, berokkenen terroristische acties de strijd voor een betere wereld slechts schade. Deze actie is van geen enkel nut voor wie wil leven in vrede, democratie en sociale gerechtigheid.

De NCPN is echter ook verontwaardigd over de hypocriete houding van het merendeel van de regeringsleiders van de NAVO-staten die er niet voor terugdeinsden om bijvoorbeeld een land als Joegoslavië met clusterbommen te bestoken en sinds WO2 in talloze gevallen bombardementen van de VS niet afwezen en vaak zelfs feitelijk ondersteunden. Wie voerde de oorlog tegen Vietnam, wie ondersteunde het regime van Pinochet, Soeharto, Marcos en dat van de Apartheid, wie verijdelde het uitvoeren van VN-resoluties in het Midden-Oosten?

Wat op 11 september in New York en Washington is gebeurd, was geen irrationele aanval van een stel fanatici. Het ziet er naar uit dat (religieus gevoed) fanatisme en haat tegen de politiek van de VS de drijfveren van deze terreurdaad zijn. Veel sporen leiden in de richting van Osama bin Laden, die in de jaren 80 door de CIA werd gefinancierd als 'nuttige gek' van het VS-kapitaal in de strijd tegen het 'rijk van het kwaad' van toen, de Sovjet-Unie. De doelen - het Pentagon, het World Trade Center en het ministerie van Buitenlandse Zaken - werden weloverwogen gekozen. De doelen zijn een symbool van de machtscentra en regelcentrales van de nieuwe kapitalistische wereldorde. De actie moet lang van tevoren en nauwgezet in het geheim zijn voorbereid. De daders hebben hun actie zo professioneel gepland, gecoördineerd en koelbloedig uitgevoerd, dat twee van de best uitgeruste geheime diensten van de 'beschaafde wereld', de Mossad en de CIA, alsook het gehele militaire apparaat en de veiligheidsdiensten van de leidende wereldmacht kennelijk volledig werden verrast.

President Bush, vertegenwoordiger en spreekbuis van de meest aggressieve imperialistische krachten in Amerika zet in op oorlog. Het eerste doel lijkt Afghanistan te zijn. Plannen om de macht in dat land over te nemen waren al in een vergevorderd stadium vóór de aanslag en worden nu versneld uitgevoerd. De voormalige bondgenoten van de VS in Afghanistan, de Taliban-regering en Osama bin Laden, voldeden niet meer aan de verwachtingen van het VS-kapitaal en stonden de aspiraties van de VS steeds meer in de weg. Afghanistan is uit geopolitiek oogpunt een zeer belangrijk gebied voor de VS-wensen om ook Rusland en China aan hun wil te onderwerpen en is verder met name van belang als doorvoer voor oliepijpleidingen.

De stategische ligging van het land, een bruggehoofd naar doelen in China, India en Rusland maakt dat de Verenigde Staten er koste wat het kost stabiele posities willen verwerven om in genoemde landen tegenstellingen te genereren en terreuraanvallen uit te voeren, opdat er meerdere Balkan-achtige situaties ontstaan die een totale onderwerping aan de VS-belangen mogelijk zullen maken. De VS lijken daarom bereid om opnieuw mensenlevens te offeren en ook Amerikaanse militairen in te zetten. Het Amerikaanse volk wordt daartoe middels een vorm van massahysterie klaargestoomd. Maar tegelijkertijd is de Amerikaanse regering er op uit om de schade aan eigen zijde zo klein mogelijk te houden door andere landen te dwingen aan dit gevaarlijke avontuur mee te doen en ook soldaten te leveren.

Het is ronduit schokkend dat de Nederlandse regering, daarin gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer bereid lijkt te zijn hieraan mee te doen en er Nederlandse soldaten aan wil opofferen. Een oorlog in Afhanistan zet de klok jaren terug. Een nieuw Korea, een nieuw Vietnam dreigt en deze keer zal worden geprobeerd om de westerse 'bondgenoten' nog meer bij die vuile oorlog te betrekken, waardoor zij een groter aandeel in de onvermijdelijke menselijke verliezen zullen hebben.

Een aanval op Afhanistan betekent waarschijnlijk niet dat het daarbij blijft, het risico op escalatie van het conflict is groot. Bovendien staan er nog veel meer landen op het 'verlanglijstje' van de VS. Bush spreekt van een terroristisch netwerk van duizenden mensen in meer dan 60 landen. Op langere termijn zijn de pijlen van de Amerikaanse regering, het Pentagon, de CIA, de NAVO en andere instrumenten van de kapitalistische globalisering gericht op China, Rusland, Korea, Vietnam, Cuba, Colombia en Venezuela. Op kortere termijn dreigen vooral de landen in het Midden-Oosten, en Macedonië op de Balkan, het slachtoffer te worden van de westerse expansiedrift en winsthonger. Irak lijkt een tweede slachtoffer te kunnen worden.

De huidige agressiviteit van het imperialisme wordt mede veroorzaakt door de economische crisis die voor het eerst sinds W02 alle drie de economische blokken, Japan, Europa en de VS tegelijkertijd treft. Met name in de VS slaat de economische en financiële crisis hard toe. Bovendien neemt juist de laatste tijd de strijd tegen de kapitalistische globalisering in omvang en kracht toe.

Het verzet tegen de zionistisch-imperialistische politiek van Sharon tegen de Palestijnen, de toenemende samenwerking tussen landen in Eurazië en tal van andere positieve ontwikkelingen staan de plannen voor een verdere snelle uitbreiding van de kapitalistiche greep op de massa's en uitbreiding van hun invloed in een reeks van landen in de weg. De aanslagen worden nu misbruikt om deze situatie in het voordeel van met name het VS-kapitaal te laten omslaan. Het VS-imperialisme probeert de zichzelf toegeëigende rol van wereldpolitie-agent verder uit te breiden. Bovendien trachten de kapitalisten in de VS voordeel te behalen uit de situatie door met name hun Europese concurrenten aan zich te onderwerpen. Er dreigt zo een nieuwe zwarte bladzijde te worden gecreeërd in de geschiedenis van de mensheid.

Er is sprake van een extreem gevaarlijke politieke situatie omdat een groot aantal landen dreigt te worden meegezogen in de pogingen van het kapitalisme om de groeiende interne tegenstellingen binnen het kapitalisme op te lossen ten koste van het bloed van velen en de verdere onderdrukking van miljoenen mensen op aarde, in veel landen en gebieden. De dreiging van het ministerie van Defensie in de VS om tactische atoomwapens in te zetten moet massaal worden afgewezen. Deze onverantwoordelijke plannen tonen eens te meer het ware gezicht van het imperialisme. De herhaalde uitlatingen uit het Bush-kamp dat men allerlei bestaande conventies aan de laars wenst te lappen en met of zonder steun van de VN, wil doen wat men wil, ondergraaft alle vormen van internationaal recht en dreigt de wereld tot de uiterste consequentie van de Nieuwe Wereldorde te leiden: de alleenheerschappij van het Noord-Amerikaanse imperialisme over de wereld. Om die reden is het merkwaardig en onwenselijk dat de Europese leiders in meerderheid bereid zijn naar de pijpen van de VS te dansen. Minister-president Kok verklaarde meermaals, dat "Nederland pal staat naast de Verenigde Staten" en "volledig solidair" is. En in de Tweede Kamer waren in meerderheid soortgelijke geluiden te horen. Politici, die nu weer naar meer uitgaven voor bewapening, wapens en soldaten verlangen, moeten begrijpen dat veiligheid pas dan bestaat als de veiligheid van de ander gewaarborgd is. Veiligheid kan niet bereikt worden door militair ingrijpen, maar alleen door sociale, economische, culturele en politieke maatregelen. Veiligheid is uiteindelijk een zaak van gerechtigheid. Juist nu is het nodig dat Europa afstand neemt van de razernij van de machthebbers in de Verenigde Staten. De NCPN maakt zich zeer grote zorgen over de gevaarlijke situatie voor de mensheid die dreigt te onstaan door de agressieve plannen van de regering van de Verenigde Staten en in hun kielzog de 'bondgenoten' en andere landen die onder druk worden gezet om mee te doen aan deze oorlogsdreiging.

Het Nederlandse volk zou zich moeten verzetten tegen de nieuwe oorlogsplannen. De militaire optie leidt bovendien tot verscherpte uitbuiting en afbraak van sociale voorzieningen. De NCPN is tegen verdergaande militarisering en wil de inkomsten van ons land gebruiken voor uitbreiding en verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en andere voorzieningen. Verdergaande militarisering speelt alleen de grote machtige wapenindustrieën in de kaart.

De NCPN is van mening dat de reactie op de aanslagen opnieuw heeft aangetoond dat de leiding van de samenleving in verkeerde handen is. De kapitalistische logica leidt ertoe dat de negatieve effecten op de rendementen afgewenteld worden op de werkende bevolking. Gebruikmakend van de ontzetting en de verbolgenheid onder de bevolking over de aanslagen proberen het kapitaal en haar belangenbehartigers de zich verscherpende economische recessie, die zich al vóór de aanslagen aftekende in de VS en Europa, af te wentelen op diezelfde bevolking. Bijvoorbeeld:

Hieraan wil de NCPN niet meewerken en roept de arbeidersklasse in Nederland op om:

De NCPN roept het Nederlandse volk op om waakzaam en alert te zijn, zodat in ons land niemand deze situatie kan misbruiken om de politieke koers nog meer naar rechts te verleggen. In veel TV-programma's en kranten klinken oproepen tot verdere afbraak van de democratische rechtsstaat. De NCPN is tegen pogingen om in Nederland een klimaat van controle, identificatieplicht en afbraak van democratische rechten op te roepen. Ook de regering heeft wettelijke maatregelen in het vooruitzicht gesteld om democratische vrijheden te beknotten. Maar de verworven democratische rechten moeten juist worden gehandhaafd en uitgebreid. De grootst mogelijke inspanning moet worden geleverd voor handhaving van het recht op vrije meningsuiting, demonstratie, vereniging en privacy. De maatschappelijke en politieke tolerantie in Nederland is een groot goed en moet worden verdedigd. De relatieve openheid van de Nederlandse samenleving vormt geen extra gevaar voor terrorisme. De NCPN roept ook de mensen, werkzaam in de media, de cultuur en wetenschappen, op om zich nu in te zetten voor het behoud van een multi-culturele, zo democratisch mogelijke open samenleving. Terrorisme wordt gevoed door honger, onderdrukking en onderontwikkeling.

Om de gevoelens van haat tegen de westerse regeringen en tegen de VS in het bijzonder te verminderen moeten er economische steunprogramma's worden ontwikkeld. Oorlog en verdergaande repressie en controle van de bevolking door binnenlandse veiligheidsdiensten en politie, zijn slechts in het belang van dezelfde krachten, nationaal en internationaal, die nu achter de oorlogsplannen staan. Een politiek, die effectief terrorisme wil bestrijden en er een einde aan wil maken, moet de sociale, politieke en ideologische voedingsbodem waarin het gedijt eraan ontnemen. Veiligheid wordt niet gewaarborgd door meer repressie en controle of door 'perfecte' militaire veiligheidsvoorzieningen.

De Nederlandse vredeskrachten moeten zich aaneensluiten en trachten te voorkomen dat er sprake zal zijn van een heropleving van de bewapeningswedloop en dat de wereld kouder en oorlogszuchtiger zal worden. De wereldvrede staat op het spel. De recente geschiedenis toont aan: hysterie over terroristen, zoals in de jaren 70, is heel gemakkelijk ontketend, maar de logica van geweld en tegengeweld ontwikkelt een eigen, moeilijk te beheersen, dynamiek. 'Anti-terroristen-noodwetten' leven langer dan de terroristen. 'De democratie in de waagschaal stellen' betekent, dat ze langdurig het loodje legt.

De wereld verkeert in een crisis, de ontwikkelingen kunnen twee kanten op: de kans bestaat, dat het vergroten van de kloof tussen rijk en arm met nog meer bruut geweld wordt uitgevoerd en de heerschappij over de wereld van de transnationale concerns meer dan ooit en nog krachtdadiger wordt bevestigd ten koste van de meerderheid van de wereldbevolking. Maar ook bestaat de kans, dat de beweging van de krachten van de antiglobalisering tegen deze aanspraak op de wereldheerschappij zie de acties in Genua en de komende acties in Brussel - groeit. Aan het bundelen van alle anti-imperialistische krachten willen wij communisten graag actief deelnemen. Dat graaft de grond weg onder terrorisme en oorlog.

De NCPN wenst vooral de progressieve krachten in de Verenigde Staten veel kracht en doorzettingsvermogen toe en biedt hen haar steun waar mogelijk en nodig. In Nederland zal de NCPN deelnemen aan alle bewegingen, liefst zo breed mogelijk, die zich willen inzetten tegen de oorlog en voor vrede, democratie en sociale rechtvaardigheid. De NCPN roept tenslotte op om waakzaam te zijn tegen vreemdelingenhaat. De NCPN roept op tot een breed front dat alle vredelievende mensen, van elke afkomst, omvat. Rascistische uitingen moeten met alle kracht worden bestreden.

De NCPN eist van de Nederlandse regering:

Zaterdag 22 september 2001.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019