Stop de aanvallen op Afghanistan

Geen Nederlandse bijdrage aan de 'oorlog' tegen het Afghaanse volk

Verklaring van het Partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij - NCPN

President Bush, vertegenwoordiger en spreekbuis van de meest agressieve imperialistische krachten in Amerika heeft, op zondag 7 oktober 2001 om 18.00 uur Afghaanse tijd, het Afghaanse volk de oorlog verklaard. Het eerste doel van een poging van de VS om de wereld nog meer onder hun controle te krijgen lijkt Afghanistan te zijn. Plannen om de macht in dat land over te nemen waren al in een vergevorderd stadium vóór de aanslag en worden nu versneld uitgevoerd. De voormalige bondgenoten van de VS in Afghanistan, de Taliban-regering en Osama bin Laden, voldeden niet meer aan de verwachtingen van het VS-kapitaal en stonden zijn aspiraties steeds meer in de weg. Afghanistan is uit geopolitiek oogpunt een zeer belangrijk gebied voor de VS-wensen om ook Rusland en China aan hun wil te onderwerpen en is verder met name van belang als doorvoer voor oliepijpleidingen.

De strategische ligging van het land, een bruggenhoofd naar doelen in China, India en Rusland maakt dat de Verenigde Staten er koste wat het kost stabiele posities willen verwerven om in genoemde landen tegenstellingen te genereren en terreuraanvallen uit te voeren, opdat er meerdere Balkan-achtige situaties ontstaan die een totale onderwerping aan de VS-belangen mogelijk zullen maken. De VS lijken daarom bereid om opnieuw mensenlevens te offeren en ook Amerikaanse militairen in te zetten. Het Amerikaanse volk wordt daartoe middels een vorm van massahysterie klaargestoomd. Maar tegelijkertijd is de Amerikaanse regering eropuit om de schade aan eigen zijde zo klein mogelijk te houden door andere landen te dwingen aan dit gevaarlijke avontuur mee te doen en ook soldaten te leveren.

Het is ronduit schokkend dat de Nederlandse regering, daarin gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer, bereid lijkt te zijn hieraan mee te doen en er Nederlandse soldaten aan wil opofferen. De 'oorlog' tegen Afghanistan zet de klok jaren terug. Een nieuw Korea, een nieuw Vietnam dreigt en deze keer zal worden geprobeerd om de westerse 'bondgenoten' nog meer bij die vuile oorlog te betrekken, waardoor zij een groter aandeel in de onvermijdelijke menselijke verliezen zullen hebben.

De aanval tegen het Afghaanse volk betekent zeker niet dat het daarbij blijft, het risico van escalatie van het conflict is groot. Bovendien staan er nog veel meer landen op het 'verlanglijstje' van de VS, Irak lijkt het tweede slachtoffer te worden. Bush spreekt van een terroristisch netwerk van duizenden mensen in meer dan 60 landen. Op langere termijn zijn de pijlen van de Amerikaanse regering, het Pentagon, de CIA, de NAVO en andere instrumenten van de kapitalistische globalisering gericht op China, Rusland, Korea, Vietnam, Cuba, Colombia en Venezuela. Op kortere termijn dreigen vooral de landen in het Midden-Oosten, en Macedonië op de Balkan, het slachtoffer te worden van de westerse expansiedrift en winsthonger.

De huidige agressiviteit van het imperialisme wordt mede veroorzaakt door de economische crisis die voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog alle drie de economische blokken, Japan, Europa en de VS tegelijkertijd treft. Met name in de VS slaat de economische en financiële crisis hard toe. Bovendien neemt juist de laatste tijd de strijd tegen de kapitalistische globalisering in omvang en kracht toe.

Het verzet tegen de zionistisch-imperialistische politiek van Sharon tegen de Palestijnen, de toenemende samenwerking tussen landen in Eurazië en tal van andere positieve ontwikkelingen staan de plannen voor een verdere snelle uitbreiding van de kapitalistische greep op de massa's en uitbreiding van hun invloed in een reeks van landen in de weg. De aanslagen worden nu misbruikt om deze situatie in het voordeel van met name het VS-kapitaal te laten omslaan. Het VS-imperialisme probeert de zichzelf toegeëigende rol van wereldpolitie-agent verder uit te breiden. Bovendien trachten de kapitalisten in de VS voordeel te behalen uit de situatie door met name hun Europese concurrenten aan zich te onderwerpen. Er dreigt zo een nieuwe zwarte bladzijde te worden gecreëerd in de geschiedenis van de mensheid.

Er is sprake van een extreem gevaarlijke politieke situatie omdat een groot aantal landen dreigt te worden meegezogen in de pogingen van het kapitalisme om de groeiende interne tegenstellingen binnen het kapitalisme op te lossen ten koste van het bloed van velen en de verdere onderdrukking van miljoenen mensen. Politici, die nu weer naar meer uitgaven voor bewapening verlangen, moeten begrijpen dat veiligheid voor de één pas dan bestaat als de veiligheid van de ander gewaarborgd is. Veiligheid kan niet bereikt worden door militair ingrijpen, maar alleen door sociale, economische, culturele en politieke maatregelen. Veiligheid is uiteindelijk een zaak van gerechtigheid. Juist nu is het nodig dat Europa afstand neemt van de razernij van de machthebbers in de Verenigde Staten. De NCPN maakt zich grote zorgen over de gevaarlijke situatie voor de mensheid die dreigt te ontstaan door de agressie van de regering van de Verenigde Staten met in hun kielzog de 'bondgenoten' en andere landen die onder druk worden gezet om mee te doen aan deze oorlogsdreiging. De NCPN roept de bevolking van Nederland op in verzet te komen tegen de nieuwe oorlog.

De militaire optie leidt bovendien tot verscherpte uitbuiting en afbraak van sociale voorzieningen. De NCPN is tegen verdergaande militarisering en wil de inkomsten van ons land gebruiken voor uitbreiding en verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en andere voorzieningen. Verdergaande militarisering speelt alleen de grote machtige wapenindustrieën in de kaart.

De NCPN is van mening dat de reactie op de aanslagen opnieuw heeft aangetoond dat de leiding van de samenleving in verkeerde handen is. De kapitalistische logica leidt ertoe dat de negatieve effecten op de rendementen afgewenteld worden op de werkende bevolking. Gebruikmakend van de ontzetting en de verbolgenheid onder de bevolking over de aanslagen proberen het kapitaal en haar belangenbehartigers de zich verscherpende economische recessie, die zich al vóór de aanslagen aftekende in de VS en Europa, af te wentelen op diezelfde bevolking. Bijvoorbeeld:

Hieraan wil de NCPN niet meewerken en roept de arbeidersklasse in Nederland op om:

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019