Ingezonden: CYCLOON IN BANGLADESH

Overlevenden van de cycloon in Bangladesh.

OPROEP TOT STEUN AAN LANDLOZE SLACHTOFFERS VAN DE CYCLOON IN BANGLADESH

Bangladesh is kortgeleden opnieuw getroffen door een zware cycloon, veruit de ernstigste sinds begin negentiger jaren. Het aantal slachtoffers is als gevolg van een veel effectiever alarmsysteem, dat intussen is aangelegd, minder groot dan ten tijde van de zware cyclonen die het land in 1970 en in 1991 teisterden. Toch zijn er ook nu weer heel veel slachtoffers te betreuren. Met name in kustgebieden in het zuidwesten van Bangladesh is de schade die is aangericht aan bezittingen van juist kwetsbare groepen enorm. Onder de districten die het zwaarst getroffen zijn, zijn er tenminste vijf waar de Bengaalse beweging van landloze boeren en boerinnen, onder leiding van de Krishok Federatie en de Kisani Sabha, al sinds de negentiger jaren erg actief is. Volgens de meest recente (en zeker nog onvolledige) officile cijfers van slachtoffers, is het hoogste aantal doden gevallen in Patuakhali en Borguna, beide districten waar landlozen al jarenlang strijd voeren voor recht op een eigen lapje grond.

Probeer je eens een voorstelling te vormen van de bijna onmogelijke opgaaf waar hulpverleners in de kuststroken van de Baai van Bengalen voor staan. Denk dan aan eilanden en schorgebieden waar bijna alle voorzieningen ontbreken, inclusief elementaire gezondheidszorg, en ook stroom waarmee communicatie met de buitenwereld in stand wordt gehouden. Langs deze uitgestrekte kustlijn zijn sinds begin negentiger jaren een hele serie vestigingen van landloze gezinnen verrezen, op stroken land die nauwelijks enkele tientallen centimeters of een halve meter hoger liggen dan de omliggende zee of aangrenzende rivier. Deze stroken grond zijn daardoor uiterst kwetsbaar voor stormen en cyclonen. In een land waar nog steeds tientallen miljoenen mensen onder de armoedegrens leven, kiezen landloze boeren en boerinnen er nog altijd voor om hier een nieuw bestaan op te bouwen, in de hoop dat de natuur hen welgevallig is. Daarbij beroepen ze zich op een staatswet rond braakliggende gronden, maar worden voortdurend op de huid gezeten door grootgrondbezitters die pogen hen met knokploegen van hun lapje grond te verdrijven.

De organisaties die leiding geven aan de vestigingen in de schorgebieden staan internationaal bekend als de Krishok Federatie (voor landloze mannen) en de Kisani Sabha (voor landloze boerinnen). Zij hebben vanaf het moment dat de eerste signalen over de op handen zijnde cycloon waren uitgegaan (14-11 namiddag) landlozen overal aangespoord tot evacuatie. Desondanks zijn er op elk schorgebied of eiland waar vestigingen van leden bestaan wel slachtoffers gevallen. In Bauphol, in Patuakhali, bijvoorbeeld, zijn 46 mensen omgekomen, toen het bootje waarmee zij via het woelige water probeerden weg te komen, omsloeg. In het gebied van schor Bangla, een eilandje in zee waar vrouwen internationale bekendheid verwierven door hun eindeloze strijdbaarheid, zijn minstens vier mensen vermist. Ook in de oudste vestigingen in het grensgebied van Patuakhali en Bhola, die van begin negentiger jaren dateren, zijn er veel mensen vermist, gewond of in de rouw.

Meteen na het voorbij razen van de cycloon, zijn teams van de Federatie en de Sabha in de kuststreken aan de slag gegaan om de schade op te nemen en om de getroffen landloze gezinnen te helpen met het begraven van lijken. Voor de organisaties staat buiten kijf dat mensen die andere landlozen de weg hebben gewezen naar een menswaardig bestaan, door op te komen voor hun legale rechten, zelf recht hebben op een waardige teraardebestelling. Daarnaast zijn teams onder leiding van de algemeen secretaris van de Krishok Federatie druk doende om de communicatie met alle afgelegen schorgebieden te herstellen. Zij regelen ook de verspreiding en verdeling van kleding die door de districtsorganisaties van de federatie en de Sabha worden ingezameld in districten in het midden en noorden van het land, waar de cycloon niet heeft toegeslagen. Teams van de organisaties in Patuakhali, Bhola, Borguna, en Barisal werken ook dag en nacht om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk slachtoffers toegang krijgen tot officiële noodhulp en tot noodhulp die via niet-gouvernementele organisaties beschikbaar komt.

Het Bangladesh People's Solidarity Centre (BPSC) roept organisaties en personen die hetzij eerder hun solidariteit hebben betuigd met de strijd van landlozen, of die naar aanleiding van de cycloon iets willen doen voor de slachtoffers, op om hun bijdrage te storten op de girorekening van BPSC. Jullie steun zal gebruikt worden voor heropbouw en voor versterking van de vestigingen van landlozen in schorgebieden en op eilanden. Naast de verspreiding van eigen noodhulpgoederen, gaan de Krishok Federatie en de Kisani Sabha zich speciaal inzetten om de landbouwproductie in de getroffen gebieden opnieuw op gang te krijgen. Indien er voldoende steun van jullie kant beschikbaar komt, wil BPSC de Federatie en de Sabha daarnaast helpen een effectieve communicatie tegen cyclonen en aanvallen van grootgrondbezitters op te zetten, in en tussen de kwetsbare gebieden langs de kust van de Baai van Bengalen.

Voor nadere informatie, bel: 06.133.04393
Of schrijf naar: BPSC, Postbus 92066, 1090 AB Amsterdam
Giro: 587097, o.v.v. 'Slachtoffers Cycloon'.
Bangladesh People's Solidarity Centre (BPSC)
19 november, 2007

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019