Irak: meer dan 11 jaar embargo, meer dan 11 jaar verzet, meer dan 11 jaar oorlog!

Door Luk Brusselaers

Deel van de toespraak op 16 september jl. n.a.v. de vertoning van de film: 'De Onzichtbare Oorlog', over het gebruik van verarmd uranium in de bewapening en de daarop aansluitende vergadering van de vriendschapsvereniging Nederlands - Iraakse kring.

Irak na de Golfoorlog betekent nu al 11 jaar ongebroken verzet tegen de nieuwe wereldorde, tegen een misdadige supermacht en haar trawanten. Dat deze supermacht, de VS, daarbij zelfs maatregelen als genocide op een volledige bevolking niet schuwt toont het embargo tegen Irak maar al te duidelijk aan.

Nu al bijna twee miljoen doden als gevolg van een embargo, dat een flagrante schending is van het internationaal recht. Twee miljoen doden waarvan Albright (ex-BuZa VS) zegt dat het de prijs waard is!

Tijdens de militaire aanval op Irak werd reeds bewust artikel 54 van de Conventie van Genève overtreden, door doelgericht die installaties aan te vallen, die levensnoodzakelijk waren voor de levensvoorwaarden van de burgerbevolking. Dat betreft dan bijvoorbeeld de drinkwatervoorzieninginstallaties, voedselvoorraden, e.d.

Prof. Thomas Nagy van de George Washington Universiteit citeerde in een door hem recent geschreven artikel in THE PROGRESSIVE, dat de VS doelbewust de Conventie van Genève hebben overtreden. Voor zijn artikel baseerde hij zich op VS-documenten m.b.t. de Golfoorlog. Het embargo wordt als een aanvulling beschouwd ter completering van het militaire luik tegen Irak, om dat land definitief te kunnen uitschakelen. Een uitschakeling die daarenboven van groot belang is voor de toekomstige aspiraties van de zionistische staat Israël, naast het in bezit kunnen krijgen van de belangrijke olievoorraden.

De huidige tragedie in Irak is op de keper beschouwd geen humanitair probleem, maar een politieke kwestie. Een politiek van genocide gericht tegen een hele bevolking. Het beheersen van de natuurlijke rijkdom van Irak is daarbij een streven.

Verarmd uranium

Tijdens de Golfoorlog, gebruikten de VS voor het eerst wapens van een nieuwe generatie op grote schaal. Men maakte gebruik van munitie met verarmd uranium, van afvalstoffen uit kerncentrales. De gevolgen voor het milieu, mens en dier zijn erg zorgwekkend. Het gebruik van wapens met verarmd uranium is zonder meer een misdaad tegen de mensheid als geheel, een aanslag zelfs op het menselijke leven in zijn algemeenheid. Al meer dan 10 jaar wijst Irak op de kwalijke gevolgen van het verarmd uranium voor mens en dier. Steevast werd de berichtgeving over het effect van verarmd uranium uit Irak afgedaan als propaganda of het werd simpelweg genegeerd.

Een tipje van de sluier over de gevolgen van het gebruik van deze wapens met verarmd uranium werd uiteindelijk opgelicht toen Europese militairen met de kwalijke gevolgen van die wapens geconfronteerd werden in Kosovo en Bosnië. Met alle mogelijke moeite wordt dat opgelichte tipje van de sluier evenwel intussen weer met veel ijver neergelegd!

Het is van heel groot belang om het gebruik van verarmd uranium in de wapens onder de aandacht te brengen. Meer zelfs, het is in het belang van de mensheid om het gebruik van wapens met verarmd uranium te verbieden als misdaad tegen de mensheid.

Om die reden dan ook, oordeelde de Nederlands - Iraakse Vriendenkring het van belang om de film 'De onzichtbare oorlog' onder de aandacht te brengen.

Immers, niet alleen Irak is zwaar getroffen door het gebruik van wapens met verarmd uranium, ook elders werden deze afschuwelijke wapens reeds ingezet, zoals op het grondgebied van ex-Joegoslavië, in Bosnië, Kosovo en Servië.

De benaming 'verarmd uranium' dekt trouwens de lading niet eens en het begrip 'verarmd' kan ongewild het idee opwekken, dat het als een 'verarmd iets' wel niet zoveel zal voorstellen. Niets is minder waar, temeer daar het om meer gaat dan om uranium, o.a. om afvalstoffen van kerncentrales waarbij nog andere elementen voorkomen die voor de mensheid funest zijn, zoals plutonium. De strijd om wapens met verarmd uranium te verbieden is zeer belangrijk. De wapens met verarmd uranium tonen de ware aard van de VS en haar bondgenoten. Zij tonen de ware aard van de NAVO, het superleger van de globalisering.

De NAVO gebruikt de begrippen 'mensenrechten' of 'humanitaire redenen' als dekmantel om haar militaire agressie te rechtvaardigen. Ondertussen drijft zij echter de spot met de volkeren die zij zogenaamd helpt, door ze te vergiftigen!

De NAVO drijft zelfs de spot met haar eigen soldaten, door de risico's te verbergen waaraan ze hen blootstelt. De NAVO drijft de spot met ons allen door ons te misleiden over de gevaren van haar wapens en over haar ware bedoelingen.

De NAVO is het superleger van de globalisering, een bedreiging voor de wereldvrede! De NAVO is belast met de opdracht de controle van de multinationals te verzekeren over strategische regio's , grondstoffen en afzetmarkten. De NAVO is belast met de opdracht het verzet te breken van volkeren die vechten tegen de asociale dictatuur van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

Om haar taak van onderdrukking uit te kunnen voeren, maakt de NAVO gebruik van alle mogelijke middelen, ook van wapens met verarmd uranium, die zelfs tientallen jaren na gebruik nog onmerkbaar talrijke slachtoffers blijven maken. De bewustmaking die aan de gang is, is van groot belang. De NAVO bereidt nu al nieuwe oorlogen voor. De NAVO is een verschrikkelijk gevaar voor het leven van iedereen, voor de mensheid en voor het milieu!

De film zal zeker meer duidelijkheid geven.

Het embargo tegen Irak moet onvoorwaardelijk worden opgeheven!

Het gebruik van verarmd uranium in de bewapening moet worden verboden.

De strijd die het Iraakse volk nu al meer dan 11 jaar voert is een strijd in de frontlijn tegen de nieuwe wereldorde, tegen de uitbuitingspolitiek van de Derde Wereldlanden.

Luk Brusselaers
Voorzitter Nederlands - Iraakse Kring
SOS Kinderen Irak Nederland
e-mail: lukbrusselaers@CS.com

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019