Reactie NCPN op verslag informateur collegevorming Fryske Marren

Voorzitter, aan de orde het eindverslag van de informateur, met als bijlagen de verslagen van de gesprekken met de fractievertegenwoordigers. Een aantal opmerkingen naar aanleiding daarvan. Allereerst de zojuist door de informateur geplaatste opmerking dat de fracties van mening waren dat eerdere democratisch genomen besluiten over bezuinigingen niet teruggedraaid kunnen worden. Ik zeg het zo: eerdere democratisch genomen besluiten kunnen alleen teruggedraaid worden door nieuwe democratisch genomen besluiten... De nieuwe coalitie wil raadsbreed optrekken, zo staat het er. Als ik de krantenberichten moet geloven dan zal er van een nieuwe coalitie echter geen sprake zijn. En 'raadsbreed' optrekken lijkt in de plaats te komen van het in de verkiezingscampagne veel gehoorde dat de positie van de gemeenteraad ten opzichte van die van B&W niet alleen verdedigd maar ook versterkt moet worden. Het is nog maar de vraag of de positie van de hele raad verbetert als de raad steeds vooraf 'meegenomen' wordt bij de plannen van B&W. Binnenskamers, buiten de openbaarheid de neuzen dezelfde kant op krijgen is politiek voordelig voor college en collegepartijen en nadelig voor de oppositie.

Als we dan ook kijken naar de partij-politieke samenstelling van het college, dan is er geen sprake van een afspiegeling van de nieuw gekozen gemeenteraad. Opname van de PvdA in de coalitie zou daarbij in de buurt gekomen zijn, met de VVD erbij niet. Want de gezamenlijke 'linkse' partijen hebben meer gewonnen dan de VVD. Nu is er sprake van een nog breder rechts college dan er al was. Dat is dus, zoals in het verslag staat: "een slapende reus ontwaakt". Voor de NCPN zal het er de komende jaren eerder om gaan dat het beter is slapende honden niet wakker te maken.... En, om in de sfeer van de bloemrijke taal te blijven: er is geen sprake van 'een nieuwe lente, een nieuw geluid'. Dat van die nieuwe lente klopt, maar het geluid zal menigeen bekend in de oren klinken.

In het verslag lees ik dat de collegepartijen 'er iets moois van willen maken'. Als ik dan de kranten mag geloven en ik zie de reeds ingevulde 'poppetjes', dan lijkt het erop dat er de afgelopen vier jaar niets gebeurd is. Op een ander moment kom ik daar wel over te spreken. Voorzitter, ik lees ook dat de NCPN begrip heeft voor de doorgevoerde bezuinigingen. Dat begrip geldt enkel en alleen dat de gemeente geconfronteerd werd met drastische rijksbezuinigingen: het afwentelen van de bankencrisis, de asociale hervormingen, de transities van het sociaal domein genoemd. Geen begrip heeft de NCPN voor de gretigheid waarmee de gemeentelijke bezuinigingen zijn uitgevoerd; dat er geen enkel verzet tegen het rijksbeleid is geweest - ook niet van de FNP, die zegt onafhankelijk tegenover de landspolitiek te staan - en dan de gemaakte keuzes: de meest kwetsbaren en sport en cultuur kregen de zwaarste klappen.

Voorzitter, er wordt geopteerd voor een college van vijf wethouders in plaats van vier. Twee CDA, twee FNP en een VVD. Op basis van vijf maal 0,8 fte. Laat ik vooropstellen dat ik dat een opportunistische constructie vind. Omdat de FNP, ondanks zetelverlies, twee wethouders claimt en dus niet wenst in te schikken, nu er een derde coalitiepartner nodig is. Dat jaagt de gemeente op extra kosten omdat er dan 0,4 fte extra nodig is. Terwijl er op van alles en nog wat beknibbeld en bezuinigd wordt en er inmiddels ook al een 'winstwaarschuwing' - dreigend miljoenentekort en een sobere kadernota in het vooruitzicht - de deur uit is, kun je dat gewoonweg niet maken. Of moet ik dat zien in het kader van die 'slapende reus die ontwaakt'? Voorzitter, de NCPN zal, waar die mogelijkheid zich ook maar voordoet, proberen bezuinigingen, vooral op sociaal gebied en sport en cultuur, terug te draaien. De NCPN is niet bereid om vanwege een raadsbreed ideaal van anderen zijn belofte aan de kiezers - de bevolking dus - geweld aan te doen.

Dat wat 'hervormingen' genoemd worden, de verbouwing van een kapitalisme met een menselijk gezicht naar een kapitalisme zoals het ooit bedoeld was - 'hervormingen', die nog veel verder zullen gaan -, daar zal de NCPN zich met humane argumenten tegen blijven verzetten. Ook als wij de enige zullen blijken te zijn! Als het over de wethoudersfunctie gaat, dan valt altijd het woord 'verantwoordelijkheid'. Alsof het raadslidmaatschap niet een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het zijn van volksvertegenwoordiger is niet zomaar iets. Dat geldt zeker voor communisten, die momenteel ideologisch en politiek tegenover een overmacht staan. Maar voor de leden van die overmacht geldt die verantwoordelijkheid eveneens. Ook zij moeten zich steeds verantwoorden tegenover de bevolking.

Tot slot: wij zullen ervoor waken dat de wens om raadsbreed op te trekken niet leidt tot een debatloos vergaderen. Er is juist meer debat nodig, opdat de politieke verschillen duidelijk voor het voetlicht komen. De NCPN ziet in raadsbreed vooral de menselijke kant. Dat ondanks soms felle debatten men elkaar als mens blijft respecteren. Want hoe belangrijk ook, er bestaat op deze aarde meer dan politiek...

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019